Happy Birthday
  anshika
  12-A
  01-Nov-2003
  rupali dhuriya
  10-A
  04-Nov-2005
  ankita bharti
  11-A
  10-Nov-2003
  shreya kumari
  11-A
  10-Nov-2005
  babita
  11-A
  11-Nov-2000
  raj laxmi
  10-A
  12-Nov-2006
  shivani bhartiya
  10-A
  14-Nov-2005
  sonam devi
  11-A
  15-Nov-2003
  vaidehi kumari
  9-A
  18-Nov-2007
  tanya abraham
  10-A
  23-Nov-2003
  riyakant
  10-A
  24-Nov-2005
  saumya srivastava
  12-A
  24-Nov-2001
  pratiksha kumari
  12-B
  25-Nov-2004
  kanchan
  8-A
  25-Nov-2005
  akanksha
  10-A
  26-Nov-2005
  astha singh
  9-A
  27-Nov-2005
  mahi patil
  9-A
  28-Nov-2006