School Faculties

Miss Gita Srivastava
Principal, M.A.(Sanskrit) L.T.,
Sangeet Prabhakar

Senior Section

Sr. No. Teacher Name Qualification
1 Mrs. Neeta Mishra M.A., B.Ed.
2 Mrs. Sharad Srivastava M.A. (Hindi), M.A. (Sanskrit), B.Ed, Sangeet Praveen (Sitar)
3 Ms. Jamila Bano M.A. (Geography), B.Ed., PGDCA
4 Mrs. Neelam Tripathi M.A., B.Ed., Shastri
5 Mrs. Arti Srivastava M.A. (Sanskrit),  M.A.  (Ancient Hist.),  B.Ed.
6 Mrs. Ruchi Srivastava M.A. (English),  B.Ed.
7 Mrs. Shalini Srivastava M.Sc. (Chem.),  B.Ed.
8 Mrs. Muni Priya Sharma  M.Sc. (Maths)
9 Mrs. Anjana Rai M.A.  (Pol. Sc.),  M.Com.,  L.T.,  I.G.D. (Bombay)
10 Mrs. Madhuri Bahel M.Sc. (Maths),  B.Ed.,  LL.B
11 Mrs. Shailja Srivastava B.H.Sc.,  B.Ed.,  Prabhakar (Voc. Music)
12 Mrs.  Deepa Agarwal M.Sc. (Applied Microbiology & Biotechnology),  B.Ed.
13 Mrs. Sudha M.A.,  B.Ed.

Primary Section

Sr. No. Teacher Name Qualification
1 Mrs. Raj Laxmi Sharma B.Sc., M.A., L.T.
2 Mrs. Poonam Rani M.A., B.Ed.
3 Miss. Anshu Malini Sharma M.A., B.Ed.
4 Mrs. Pramila M.A., L.T.
5 Mrs. Archana Mohan M.A., M.Ed.
6 Mrs. Shubhra Srivastava M.A. (Hist.), NTT, PGDCA